REĢISTRĀCIJA

Preču loterijas “Mīli savu kafiju, mīli savu smaidu” noteikumi

 1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
  1. SIA “Mars Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003178606, juridiskā adrese: Sporta iela 11, LV-1013, Latvija.
 2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  1. SIA „Idea Riga”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003428059, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 36-31, LV-1011, Rīga, Latvija.
 3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  1. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.
 4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
  1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31.martam.
  2. Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 5. aprīlim.
 5. LOTERIJAS PRECES: Loterijā piedalās sekojošās preces:

  ORBIT White Fresh Mint 10 gab. košļeņu paciņa

  ORBIT White Spearmint 10 gab. košļeņu paciņa

  ORBIT White Fruit 10 gab. košļeņu paciņa

  ORBIT White Strawberry 10 gab. košļeņu paciņa

  ORBIT White Spearmint 25 gab. košļeņu maisiņš

  ORBIT White Fruit 25 gab. košļeņu maisiņš

  ORBIT White Strawberry 60. gab burciņa

 6. BALVAS:
  1. Balvu fondu veido:
   1. 100 (simts) dāvanu kastes ar Orbit White produkciju, kur vienas dāvanu kastes vērtība ir 21,80 EUR (divdesmit viens eiro, 80 centi) (ieskaitot PVN)
   2. 50 (piecdesmit) termo glāžu komplekti, kur viena komplekta vērtība ir 18,67 EUR (astoņpadsmit eiro, 67 centi) (ieskaitot PVN).
   3. Kopējā balva fonda vērtība ir 3113,50 EUR (trīs tūkstoši simts trīspadsmit eiro, 50 centi).
 7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam, no 2019.gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. martam plkst. 23:59, vienā pirkumā jāiegādājas loterijas preces, kas atrunātas šo noteikumu 5. punktā, trīs iespējamās kombinācijās:
   1. Divas jebkuras Orbit košļeņu paciņas;
   2. VAI jebkurš viens Orbit košļeņu maisiņš;
   3. VAI jebkura viena Orbit košļeņu burciņa.
  2. Pēc loterijas preču iegādes, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preces iegādes apliecinājumu un bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.orbitakcija.lv norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru, kontakttālruni un e-pastu.
  3. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
  4. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
  5. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2019. gada 30. aprīlim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
  6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
  7. Viens pirkuma čeks var tikt reģistrēts tikai vienu reizi.
  8. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
  9. Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
  10. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
   1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
   2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
   3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
  11. Organizētājs neatbild par:
   1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
   2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm;
   3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīcēs, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
  12. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas pasūtītāji SIA “Mars Latvia” un Loterijas rīkotāji SIA “Idea Riga”, un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēt www.orbitakcija.lv , kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
 8. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 1000 (tūkstotis) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 150/1000.
 9. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāiegādājas loterijas preces, kas atrunātas šo noteikumu 5. punktā, saskaņā ar šo loteriju noteikumu 7.1 punktu, jāsaglabā pirkuma čeks un bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.orbitakcija.lv saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.
 10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
  1. Tiek noteiktas 150 izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.
   1. Laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 3. aprīlī plkst. 16:30 SIA “Idea Riga” biroja telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7. stāvā, Rīgā, no reģistrācijām, kas iegūtas no 2019.gada 1. februāra līdz 2019.gada 31. martam plkst. 23:59.
    1. Tiks noteikti 50 (piecdesmit) laimētāji, kas iegūs katrs vienu termo glāžu komplektu, kur viena komplekta vērtība ir 18,67 EUR (astoņpadsmit eiro, 67 centi).
    2. Tiks noteikti 100 (simts) laimētāji, kas iegūs katrs vienu dāvanu kasti ar Orbit produkciju, kur vienas dāvanu kastes vērtība ir 21,80 EUR (divdesmit viens eiro, 80 centi).
   2. Tiks noteikti papildu 30 (trīsdesmit) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozes laimētājs nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
  2. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas organizētājs. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kuras atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
 11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
  1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.orbitakcija.lv pēc izlozes veikšanas līdz 2019. gada 5. aprīlim plkst. 23:59.
 12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  1. Balvas jāsaņem SIA “Riga Idea” biroja telpās Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7.stāvā. Ierašanās nespējas dēļ laimētājam jāsazinās ar SIA “Idea Riga” pa tālruni 67280125. Balvas tiks izsniegta darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00.
  2. Laimētājiem balva jāizņem līdz 2019. gada 30.aprīlim. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un paliek SIA “Mars Latvia” īpašumā.
  3. Balvas netiks sūtītas pa pastu, izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
  4. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks un personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte) un jāparaksta balvas pieņemšanas – nodošanas akts, norādot tajā savus personas datus.
  5. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam Loterijas preces nosaukumam. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētu Loterijas preces nosaukumu vai uz čeka otrā pusē uzrakstītam precīzam Loterijas preces nosaukumam, pārdevēja parakstam un tā atšifrējumam.
 13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 30.aprīlim, iesniedzot SIA “Idea Riga” birojā, Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7.stāvā, Rīgā, LV-1011, rakstisku iesniegumu darba dienās, 10:00-17:00.
  2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Idea Riga” un SIA “Mars Latvia” darbinieki.
  2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “Mars Latvia” īpašumā.
 15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
  1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.orbitakcija.lv